Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden worden verstaan:

     Eyemagic: Eyemagic, ingeschreven bij de KvK onder nummer: 06083503

     Opdrachtgever: de wederpartij van Eyemagic

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Eyemagic en Opdrachtgever, evenals op alle rechtshandelingen van Eyemagic jegens Opdrachtgever, inclusief buiten contractuele verbintenissen. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomsten en/of de rechtshandelingen.
 2. Alle opdrachten worden door Eyemagic uitgevoerd met terzijde stelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Eyemagic het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2. De Opdrachtgever verschaft Eyemagic alle inlichtingen en gegevens die nodig zijn voor een behoorlijke vervulling van de opdracht.
 3. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn afgesproken dan is dit nimmer een fatale termijn.

Artikel 3. Bijzonder verloop en opzegging van de opdracht

 1. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht niet mogelijk is, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zodra de overmacht situatie langer dan vier weken heeft geduurd.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan hetgeen daaromtrent in de Nederlandse wet- en regelgeving wordt begrepen. Onder overmacht is mede begrepen het geval dat de verantwoordelijke leidinggevende van Eyemagic door een ziekte, geestelijk of lichamelijk, de opdracht niet meer naar behoren kan vervullen.

Artikel 4. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim. Aan de Opdrachtgever kan vanaf het moment van in verzuim over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente in rekening worden gebracht. Indien er sprake is van termijnfacturen, dan heeft Eyemagic het recht de resterende werkzaamheden op te schorten.
 3. Indien Opdrachtgever tekort schiet in haar verplichtingen jegens Eyemagic, dient Opdrachtgever aan Eyemagic alle kosten te vergoeden, zowel gerechtelijk als buiten rechtelijk, die Eyemagic heeft gemaakt ter incasso van haar vorderingen jegens Opdrachtgever. De buitenrechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. Eyemagic is jegens Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolg schade en/of bedrijfsschade, waaronder ieder geval dient te worden begrepen van gederfde inkomsten.
 2. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Eyemagic jegens Opdrachtgever aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal de hoogte van het honorarium van Eyemagic voor die betreffende opdracht.
 3. Op straffe van verval van het recht van de Opdrachtgever om een beroep te doen op een gebrek van Eyemagic in haar prestatie, dient Opdrachtgever uiterlijk binnen drie weken nadat hij dit gebrek van Eyemagic heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, hiervan schriftelijk melding te maken aan Eyemagic onder opgaaf van een deugdelijke onderbouwing en voorzien van relevante bescheiden.
 4. Indien de Opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden risico heeft verzekerd of anderszins aan derden heeft overgedragen, blijft zij naast deze derden hoofdelijk aansprakelijk jegens Eyemagic voor alle verplichtingen uit hoofde van deze opdracht.
 5. Eyemagic is nimmer aansprakelijk voor schade vanwege door Eyemagic ingeschakelde derden.

Artikel 6. Geschillen

 1. Op de rechtsverhouding tussen Eyemagic en Opdrachtgever evenals op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle uit geschillen tussen Eyemagic en Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Almelo.